Keresés a Bibliában

1 1Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, a ki az Anatótban, Benjámin földén lakó papok közül vala; (Hab 1,7-9.1Móz;49,27) 2A kihez szóla az Úr Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának tizenharmadik esztendejében; (2Kir 21,25.26) 3Továbbá Jójakimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, a mi az ötödik hónapban vala; (2Kir 23,34;2Kir 24,17) 4Szóla pedig az Úr nékem, mondván: (Ésa 14,19; Préd 6,3) 5Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé. (Jer 4,27;Ésa 1,21) 6És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én! (2Móz 3,11;4,10) 7Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked. (Ezék 3,17) 8Ne félj tőlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr. (5Móz 31,6.8) 9És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba! (Ésa 6,6.7) 10Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj! (Jer 18,7) 11Szóla továbbá nékem az Úr, mondván: Mit látsz te, Jeremiás? És mondék: Mandulavesszőt látok én. 12És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. (Hab 1,9.5Móz;28,31-33) 13És másodszor is szóla hozzám az Úr, mondván: Mit látsz te? És felelék: Forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. (Hós 8,8) 14És monda nékem az Úr: Észak felől támad a veszedelem e földnek minden lakosára. (Jer 16,10.11;5Móz 28,64) 15Mert ímé, előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljőnek, és kiki felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és köröskörül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. (Jer 5,15;6,22-24) 16És kimondom ítéleteimet felettök az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. (2Kir 21,4-13) 17Te azért övezd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, a mit én parancsolok néked; meg ne riadj tőlök, különben én riasztalak el téged előlök! (Jób 38,8-11) 18Mert ímé én erősített várossá, vasoszloppá és érczbástyává teszlek ma téged mind ez egész földön, Júda királyai, fejedelmei és papjai ellen és a föld népe ellen. (Jer 6,27;15,20) 19Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. (Jer 26,8-24)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet