Keresés a Bibliában

5És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. (Jel 4,4;Jel 22,16; Ésa 11,1-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11 1És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. (Ésa 6,13; Zak 6,12; Csel 13,22.23; Jel 5,5) 10És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen. (Ésa 2,2.3; Mik 4,1.2; Róm 15,12.1Móz;49,5.6; Ésa 42,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


1 1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. (Luk 3,23-38) 2Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; (1Móz 21,3.12;25,26;29,35;49,10) 3Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; (1Móz 38,29.30;Ruth 4,18-22) 4Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; (Mát 19,21; Luk 12,33; Kol 3,1.2) 5Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; (Luk 12,34) 6Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől; (Ruth 4,18-22;2Sám 12,24) 7Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; (1Krón 3,10-16) 8Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; (Luk 16,9.13) 9Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást; (2Kir 15,7-38;2Kir 16,20) 10Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; (2Kir 20,21;2Kir 21,18.23.26) 11Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. (1Krón 3,15-17) 12A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt; (1Krón 3,17;Ezsdr 3,2) 13Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; (1Kir 10,1) 14Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; (Luk 10,5.6) 15Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot; (Luk 14,16-24) 16Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik. (Mát 27,17.22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő benne reménykednek a pogányok. (Ésa 11,1.10)

KNB SZIT STL BD RUF KG