Keresés a Bibliában

23És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. (Zsolt 7,10;Jel 20,12;22,12; Zsolt 62,13; Jer 17,10;32,19; Mát 16,27; Róm 2,6.1Kor;3,8.2Kor;5,10) 12És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. (Jel 2,23;22,12; Zsolt 62,13; Jer 17,10;32,19; Mát 16,27; Róm 2,6.1Kor;3,8.2Kor;5,10;Jel 3,5;13,8;21,27.2Móz;32,32; Zsolt 69,29; Fil 4,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint! (5Móz 32,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. (Zsolt 7,10) 19Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, a kinek szemei jól látják az emberek fiainak minden útait, hogy kinek-kinek megfizess az ő útai szerint, és az ő cselekedeteinek gyümölcse szerint; (Ésa 28,29;Jób 34,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


27Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. (Róm 2,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz. (Mát 7,2; Ján 8,7; Róm 14,10) 6A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: (Jób 34,11.12; Zsolt 62,13; Mát 16,27.2Kor;5,10) 2Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. (Róm 9,4; Zsolt 147,19.20) 8Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos. (Fil 4,13) 10Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. (2Kor 5,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG