Keresés a Bibliában

8 1Akkor felele a sukhi Bildád, és monda: (Jób 30,23) 2Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél? 3Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot? (2Krón 19,7; Siral 1,18) 4Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. (Jób 1,18.19) 5De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz; (Jób 22,23) 6Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. 7És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon. 8Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra! (5Móz 4,32;32,7) 9Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön. (Jób 7,7; Zsolt 39,13) 10Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?! (Zsolt 94,6) 11Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül? (3Móz 19,13) 12Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad. 13Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész. (Zsolt 129,5.6; Jób 11,20) 14Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. (Ésa 59,6) 15Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg. (Zsolt 10,8.9) 16Bő nedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén. (Zsolt 1,2.3) 17Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen. 18Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak! 19Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból. (Zsolt 11,6) 20Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt. (Zsolt 49,15) 21Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal. 22Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet