Keresés a Bibliában

42 1Jób pedig felele az Úrnak, és monda: 2Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, a mit elgondoltál. (Zsolt 134,1.2) 3Ki az - mondod - a ki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem; csodadolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. (1Móz 6,17;8,1-3) 4Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek; én kérdezlek, te pedig taníts meg engem! (5Móz 28,7.13;1Kir 4,20.21) 5Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. (Jób 40,1.4Móz;12,6-8) 6Ezért hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban! (2Sám 5,11) 7Miután pedig e szavakat mondotta vala az Úr Jóbnak, szóla a Témánból való Elifáznak: Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób. 8Most azért vegyetek magatokhoz hét tulkot és hét kost, és menjetek el az én szolgámhoz Jóbhoz, és áldozzatok magatokért égőáldozatot; Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék ti érettetek; mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjem veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. (Jak 5,6;Jób 13,7-10) 9Elmenének azért a Témánból való Elifáz, a Sukhból való Bildád és a Naamából való Czófár, és úgy cselekedének, a miképen mondotta vala nékik az Úr, és az Úr tekinte Jóbnak személyére. (Zsolt 97,12) 10Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt. (Jób,42 8.) 11És beméne hozzá minden fiútestvére és minden leánytestvére és minden előbbi ismerőse, és evének ő vele együtt kenyeret az ő házában; sajnálkozának felette és vigasztalák őt mindama nyomorúság miatt, a melyet az Úr reá bocsátott vala, és kiki ada néki egy-egy pénzt, és kiki egy-egy aranyfüggőt. 12Az Úr pedig jobban megáldá a Jób életének végét, mint kezdetét, mert lőn néki tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer igás ökre és ezer szamara. (Jób 1,3) 13És lőn néki hét fia és három leánya. (Jób 1,2) 14És az elsőnek neve vala Jémima, a másodiké Kecziha, a harmadiké Kéren-Happuk. (Zsolt 6,5.6;115,17) 15És nem találtatnak vala olyan szép leányok, mint a Jób leányai, abban az egész tartományban, és az ő atyjok örökséget is ada nékik az ő fiútestvéreik között. 16Jób pedig él vala ezután száznegyven esztendeig, és látja vala az ő fiait és unokáit negyedízig. (2Sám 15,30; Zsolt 18,44-50) 17És meghala Jób jó vénségben és betelve az élettel.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet