Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Vala Úz földén egy ember, a kinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő. Születék pedig néki hét fia és három leánya. >>

2. fejezet

Lőn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljöve a Sátán is közöttök, hogy udvaroljon az Úr előtt. És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz? És felele a Sátán az Úrnak, és monda: Körülkerültem és át meg átjártam a földet. >>

3. fejezet

Ezután megnyitá Jób az ő száját, és megátkozá az ő napját. És szóla Jób, és monda: >>

4. fejezet

És felele a témáni Elifáz, és monda: Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben? >>

5. fejezet

Kiálts csak! Van-é, a ki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz? Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el. >>

6. fejezet

Jób pedig felele, és monda: Oh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba! >>

7. fejezet

Nem rabszolga élete van-é az embernek a földön, és az ő napjai nem olyanok-é, mint a béresnek napjai? A mint a szolga kívánja az árnyékot, és a mint a béres reményli az ő bérét: >>

8. fejezet

Akkor felele a sukhi Bildád, és monda: Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél? >>

9. fejezet

Felele pedig Jób, és monda: Igaz, jól tudom, hogy így van; hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? >>

10. fejezet

Lelkemből útálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat; szólok az én lelkem keserűségében. Azt mondom az Istennek: Ne kárhoztass engem; add tudtomra, miért perlesz velem?! >>

11. fejezet

Felele a Naamából való Czófár, és monda: A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza? >>

12. fejezet

Felele erre Jób, és monda: Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcseség! >>

13. fejezet

Ímé, mindezeket látta az én szemem, hallotta az én fülem és megértette. A mint ti tudjátok, úgy tudom én is, és nem vagyok alábbvaló nálatok. >>

14. fejezet

Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő. Mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltünik, mint az árnyék és nem állandó. >>

15. fejezet

Majd felele a Témánból való Elifáz és monda: Vajjon a bölcs felelhet-é ilyen szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel? >>

16. fejezet

Felele pedig Jób, és monda: Efféle dolgokat sokat hallottam. Nyomorult vigasztalók vagytok ti mindnyájan! >>

17. fejezet

Még mindig csúfot űznek belőlem! Szemem az ő patvarkodásuk között virraszt. Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; különben ki csap velem kezet? >>

18. fejezet

Felele pedig a sukhi Bildád, és monda: Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk. >>

19. fejezet

Felele pedig Jób, és monda: Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínoztok engem beszéddel? >>

20. fejezet

Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda: Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem. >>

21. fejezet

Felele pedig Jób, és monda: Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok helyett. >>

22. fejezet

Felele pedig a Témánból való Elifáz, és monda: Az Istennek használ-é az ember? Sőt önmagának használ az okos! >>

23. fejezet

Felele pedig Jób, és monda: Még most is keserű az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom. >>

24. fejezet

Miért is nem titkolja el a Mindenható az ő büntetésének idejét, és miért is nem látják meg az őt ismerők az ő ítéletének napjait?! A határokat odább tolják, a nyájat elrabolják és legeltetik. >>

25. fejezet

Felele pedig a Sukhból való Bildád, és monda: Hatalom és fenség az övé, a ki békességet szerez az ő magasságaiban. >>

26. fejezet

Jób pedig felele, és monda: Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erőtelen kart! >>

27. fejezet

Jób pedig folytatá az ő beszédét, monda: Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki keserűséggel illette az én lelkemet, >>

28. fejezet

Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, a hol tisztítják. A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig érczczé olvasztják. >>

29. fejezet

Jób pedig folytatá az ő beszédét, és monda: Oh, vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, a mikor Isten őrzött engem! >>

30. fejezet

Most pedig nevetnek rajtam, a kik fiatalabbak nálam a kiknek atyjokat az én juhaimnak komondorai közé sem számláltam volna. Mire való lett volna nékem még kezök ereje is? Rájok nézve a vénség elveszett! >>

31. fejezet

Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. És mi volt jutalmam Istentől felülről; vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból? >>

32. fejezet

Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt: Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél. >>

33. fejezet

No azért halld meg csak Jób az én szavaimat, és vedd füledbe minden beszédemet! Ímé, megnyitom már az én szájamat, és a beszéd nyelvem alatt van már. >>

34. fejezet

És szóla Elihu, és monda: Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket! >>

35. fejezet

Tovább is felele Elihu, és monda: Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené? >>

36. fejezet

És folytatá Elihu, és monda: Várj még egy kevéssé, majd felvilágosítlak, mert az Istenért még van mit mondanom. >>

37. fejezet

Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az ő szájából kijön! Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig. >>

38. fejezet

Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda: Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? >>

39. fejezet

Vadászol-é prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlánkölykök éhségét kielégíted-é; Mikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közt lesben vesztegelnek? >>

40. fejezet

Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda: Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem! >>

41. fejezet

Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel? Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é? >>

42. fejezet

Jób pedig felele az Úrnak, és monda: Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, a mit elgondoltál. >>

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bir - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsdr - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Ének.Én - Ésa - Jer - Sir - Ezék - Dán - Hós - Jóel - Ámós - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Sof - Agg - Zak - Malak - Mát - Márk - Luk - Ján - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Eféz - Fil - Kol - 1Thess - 2Thess - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel