Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Vala Úz földén egy ember, a kinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő. 2Születék pedig néki hét fia és három leánya. »

2. fejezet

1Lőn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljöve a Sátán is közöttök, hogy udvaroljon az Úr előtt. 2És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz? És felele a Sátán az Úrnak, és monda: Körülkerültem és át meg átjártam a földet. »

3. fejezet

1Ezután megnyitá Jób az ő száját, és megátkozá az ő napját. 2És szóla Jób, és monda: »

4. fejezet

1És felele a témáni Elifáz, és monda: 2Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben? »

5. fejezet

1Kiálts csak! Van-é, a ki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz? 2Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el. »

6. fejezet

1Jób pedig felele, és monda: 2Oh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba! »

7. fejezet

1Nem rabszolga élete van-é az embernek a földön, és az ő napjai nem olyanok-é, mint a béresnek napjai? 2A mint a szolga kívánja az árnyékot, és a mint a béres reményli az ő bérét: »

8. fejezet

1Akkor felele a sukhi Bildád, és monda: 2Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél? »

9. fejezet

1Felele pedig Jób, és monda: 2Igaz, jól tudom, hogy így van; hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? »

10. fejezet

1Lelkemből útálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat; szólok az én lelkem keserűségében. 2Azt mondom az Istennek: Ne kárhoztass engem; add tudtomra, miért perlesz velem?! »

11. fejezet

1Felele a Naamából való Czófár, és monda: 2A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza? »

12. fejezet

1Felele erre Jób, és monda: 2Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcseség! »

13. fejezet

1Ímé, mindezeket látta az én szemem, hallotta az én fülem és megértette. 2A mint ti tudjátok, úgy tudom én is, és nem vagyok alábbvaló nálatok. »

14. fejezet

1Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő. 2Mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltünik, mint az árnyék és nem állandó. »

15. fejezet

1Majd felele a Témánból való Elifáz és monda: 2Vajjon a bölcs felelhet-é ilyen szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel? »

16. fejezet

1Felele pedig Jób, és monda: 2Efféle dolgokat sokat hallottam. Nyomorult vigasztalók vagytok ti mindnyájan! »

17. fejezet

1Még mindig csúfot űznek belőlem! Szemem az ő patvarkodásuk között virraszt. 2Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; különben ki csap velem kezet? »

18. fejezet

1Felele pedig a sukhi Bildád, és monda: 2Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk. »

19. fejezet

1Felele pedig Jób, és monda: 2Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínoztok engem beszéddel? »

20. fejezet

1Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda: 2Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem. »

21. fejezet

1Felele pedig Jób, és monda: 2Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok helyett. »

22. fejezet

1Felele pedig a Témánból való Elifáz, és monda: 2Az Istennek használ-é az ember? Sőt önmagának használ az okos! »

23. fejezet

1Felele pedig Jób, és monda: 2Még most is keserű az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom. »

24. fejezet

1Miért is nem titkolja el a Mindenható az ő büntetésének idejét, és miért is nem látják meg az őt ismerők az ő ítéletének napjait?! 2A határokat odább tolják, a nyájat elrabolják és legeltetik. »

25. fejezet

1Felele pedig a Sukhból való Bildád, és monda: 2Hatalom és fenség az övé, a ki békességet szerez az ő magasságaiban. »

26. fejezet

1Jób pedig felele, és monda: 2Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erőtelen kart! »

27. fejezet

1Jób pedig folytatá az ő beszédét, monda: 2Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki keserűséggel illette az én lelkemet, »

28. fejezet

1Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, a hol tisztítják. 2A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig érczczé olvasztják. »

29. fejezet

1Jób pedig folytatá az ő beszédét, és monda: 2Oh, vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, a mikor Isten őrzött engem! »

30. fejezet

1Most pedig nevetnek rajtam, a kik fiatalabbak nálam a kiknek atyjokat az én juhaimnak komondorai közé sem számláltam volna. 2Mire való lett volna nékem még kezök ereje is? Rájok nézve a vénség elveszett! »

31. fejezet

1Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. 2És mi volt jutalmam Istentől felülről; vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból? »

32. fejezet

1Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt: 2Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél. »

33. fejezet

1No azért halld meg csak Jób az én szavaimat, és vedd füledbe minden beszédemet! 2Ímé, megnyitom már az én szájamat, és a beszéd nyelvem alatt van már. »

34. fejezet

1És szóla Elihu, és monda: 2Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket! »

35. fejezet

1Tovább is felele Elihu, és monda: 2Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené? »

36. fejezet

1És folytatá Elihu, és monda: 2Várj még egy kevéssé, majd felvilágosítlak, mert az Istenért még van mit mondanom. »

37. fejezet

1Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az ő szájából kijön! 2Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig. »

38. fejezet

1Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda: 2Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? »

39. fejezet

1Vadászol-é prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlánkölykök éhségét kielégíted-é; 2Mikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közt lesben vesztegelnek? »

40. fejezet

1Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda: 2Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem! »

41. fejezet

1Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel? 2Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é? »

42. fejezet

1Jób pedig felele az Úrnak, és monda: 2Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, a mit elgondoltál. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bir - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsdr - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Ének.Én - Ésa - Jer - Sir - Ezék - Dán - Hós - Jóel - Ámós - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Sof - Agg - Zak - Malak - Mát - Márk - Luk - Ján - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Eféz - Fil - Kol - 1Thess - 2Thess - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel