Keresés a Bibliában

13Vivék őt, a ki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. (Zsolt 69,5) 14Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombat vala. (Ján 14,26;16,7; Luk 24,49) 15Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mimódon jött meg a látása? Ő pedig monda nékik: Sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és látok. (Csel 1,22;5,32) 16Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mimódon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük. (Ján 7,12.43;10,19) 17Újra mondának a vaknak: Te mit szólsz ő róla, hogy megnyitá a szemeidet? Ő pedig monda: Hogy próféta. 18Nem hivék azért a zsidók róla, hogy vak vala és megjöve a látása, mígnem előhívák annak szüleit, a kinek megjöve a látása, (Ján 3,14;8,28) 19És megkérdezék azokat, mondván: Ez a ti fiatok, a kiről azt mondjátok, hogy vakon született? mimódon lát hát most? (Mát 9,15; Márk 2,19; Luk 5,34) 20Felelének nékik annak szülei és mondának: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született: (2Sám 7,13; Zsolt 72,17;89,29.36; Zsolt 110,4; Ésa 9,6.7; Ezék 37,25; Dán 2,44;7,14.27) 21De mimódon lát most, nem tudjuk; vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idős már ő; őt kérdezzétek; ő beszéljen magáról. (Ján 1,9;1Ján 2,10) 22Ezeket mondák annak szülei, mivelhogy félnek vala a zsidóktól: mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. (Ján 7,13;12,42;19,38) 23Ezért mondák annak szülei, hogy: Elég idős, őt kérdezzétek. 24Másodszor is szólíták azért az embert, a ki vak vala, és mondának néki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. (Ésa 53,1) 25Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. (Mát 10,23) 32Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. (Ján 8,12;9,5) 33Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. (Ján 3,17) 34Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt. (Ján,9 22.) 35Meghallá Jézus, hogy kiveték azt; és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában? (Ján 14,10) 36Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne? 37Monda pedig néki Jézus: Láttad is őt, és a ki beszél veled, az az. (Ján 4,26) 38Az pedig monda: Hiszek, Uram. És imádá Őt. (Ján 14,13;15,16; Mát 7,7;21,22; Márk 11,24; Luk 11,9; Jak 1,5) 39És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek. (Ésa 6,9.10; Mát 13,14.15) 40És hallák ezeket némely farizeusok, a kik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é? 41Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.

KNB SZIT STL BD RUF KG