Keresés a Bibliában

31A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, a melyeket ez tett? (Ján 19,12) 32Meghallák a farizeusok, a mint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. (Ján 5,18;8,38;10,33; Mát 26,65; Fil 2,6) 33Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem. (Ján 13,33) 34Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda. (Ján 8,21;13,33) 35Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani? (Ján 12,7-11;16,23-28) 36Micsoda beszéd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda?

KNB SZIT STL BD RUF KG