Keresés a Bibliában

60Sokan azért, a kik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt? (Péld 15,29;28,9; Ésa 1,15) 61Tudván pedig Jézus ő magában, hogy e miatt zúgolódnak az ő tanítványai, monda nékik: Titeket ez megbotránkoztat? (Ján 11,43.44) 62Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, a hol elébb vala?! (Márk 16,19; Luk 24,51; Csel 1,9) 63A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. (2Kor 3,6) 64De vannak némelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, a kik nem hisznek, és ki az, a ki elárulja őt. (Ján 2,25;Ján 13,11) 65És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki. (Ján,6 44.) 66Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele. (Ján 4,26) 67Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? (Zak 9,9) 68Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. (Ésa 6,9.10; Mát 13,14.15) 69És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. (Mát 16,16; Márk 8,29; Luk 9,20) 70Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög. (Jer 20,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG