Keresés a Bibliában

46Ismét a galileai Kánába méne azért Jézus, a hol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, a kinek a fia beteg vala. (Ján 1,2-11) 47Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán vala. (Ján 10,15; Mát 11,27) 48Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. (Ján 2,18.1Kor;1,22) 49Monda néki a királyi ember: Uram, jőjj, mielőtt a gyermekem meghal. 50Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, a mit Jézus mondott néki, és elment. (Ján 4,26) 51A mint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának néki, mondván, hogy: A te fiad él. (Ján 13,33) 52Megtudakozá azért tőlük az órát, a melyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét órakor hagyta el őt a láz; (Ján 8,21;13,33) 53Megérté azért az atya, hogy abban az órában, a melyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe. (Luk 1,3) 54Ezt ismét második jel gyanánt tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. (Mát 28,19; Márk 16,15; Luk 24,49)

KNB SZIT STL BD RUF KG