Keresés a Bibliában

41A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. (Mát 4,18) 42Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus); (Dán 12,2; Mát 25,46) 43És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla). (Mát 16,18.19) 44A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem! (Ján 8,14) 45Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt. (Ján 12,21) 46Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. (1Móz 3,15;22,18;49,10.5Móz;18,15.18.2Sám;7,12; Ésa 4,1;7,14;9,6;40,10.11;53,1-12; Jer 23,5;33,14) 47És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg! (Ján 7,41) 48Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen. (Ján 8,21;13,33) 49Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál. (Ján 10,25.38)

KNB SZIT STL BD RUF KG