Keresés a Bibliában

1 1Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. (Ján 3,13) 2Ez kezdetben az Istennél vala. (Ján 12,23) 3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. (Mát 13,57; Márk 6,4; Luk 4,24) 4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; (1Ján 5,20) 5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. (Ján 1,2-11) 6Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. (2Kor 3,6) 7Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. (Ján 2,18.1Kor;1,22) 8Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. (Ján,1 44.) 9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. (Ján 16,27) 10A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 11Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. (Ján 16,15) 12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; (Mát 16,16; Márk 8,29; Luk 9,20) 13A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. (Ján 6,39;10,28;18,9;Ján 13,18; Zsolt 41,10) 14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. (2Móz 23,17) 15János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. (Ján,1 27. 30.) 16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. (3Móz 23,24) 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. 18Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. 19És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te? (Márk 3,21) 20És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus. (Ján 3,28) 21És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem. (Mát 9,6; Márk 2,11; Luk 5,24) 22Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől? (Ján 8,20) 23Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta. (Ésa 40,3) 24És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak: 25És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? (Ján 11,56) 26Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek. (Ján 9,16;10,19) 27Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam. (Ján,1 15. 30.;Mát 3,11) 28Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala. (2Sám 15,23;Máté 26,36; Márk 14,32; Luk 22,39) 29Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit! (Jel 5,12;Ésa 53,7) 30Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. (Ján,1 15. 27.) 31És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek. (Ján 8,38;10,33; Fil 2,6) 32És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta. (Mát 3,16; Márk 1,10; Luk 3,21) 33És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel. (Mát 3,11; Csel 1,5) 34És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia. (Ján 11,43.44;17,2) 35Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül; (Mát 25,31-46; Csel 17,31) 36És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya! (Ján,1 29.) 37És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust. (Ján 3,18.36;6,40.47;Ján 8,51) 38Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik: (5Móz 1,17) 39Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol? 40Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra. 41A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. (Mát 4,18) 42Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus); (Dán 12,2; Mát 25,46) 43És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla). (Mát 16,18.19) 44A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem! (Ján 8,14) 45Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt. (Ján 12,21) 46Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. (1Móz 3,15;22,18;49,10.5Móz;18,15.18.2Sám;7,12; Ésa 4,1;7,14;9,6;40,10.11;53,1-12; Jer 23,5;33,14) 47És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg! (Ján 7,41) 48Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen. (Ján 8,21;13,33) 49Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál. (Ján 10,25.38) 50Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya! (Zak 9,9) 51Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. (3Móz 23,36;Ésa 55,1) 52És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára. (1Móz 28,12; Mát 4,11; Márk 1,13; Luk 22,43)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet