Keresés a Bibliában

13 1Efraim szólott volt, rettegés: nagygyá lett Izráelben, de vétkezett a Baállal, és meghalt. (1Móz 19,24.2Kir;15,29; Ésa 1,5) 2Most is többítik bűneiket és csinálnak magoknak öntött képeket az ő ezüstjökből, bálványokat az ő eszök szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz! Róluk mondják: Emberek, a kik áldoznak, borjúkat csókolnak! (Hós 2,7;4,12;8,4.11.14;10,1;11,2;12,11;1Kir 19,18) 3Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő és mint a harmat, a mely korán eltűnik; mint a szérűről elsodort polyva és mint a kéménynek füstje. (Zsolt 1,4;35,5;37,20; Ésa 17,13;41,15) 4Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől fogva. Nem ismerhetsz más Istent kivülem, és rajtam kivül nincs más szabadító! (Hós 12,9.2Móz;3,14.15) 5Én ismertelek téged a pusztában, az eltikkadt földön. (Hós 11,1.3.4.5Móz;32,10) 6A mint legeltek: elteltek; elteltek és szívök felfuvalkodék: azért hát elfelejtkezének rólam. (Hós 4,7;7,15;10,1) 7De olyan is leszek hozzájok, mint az oroszlán; mint a párducz, úgy lesekedem az úton. (Hós 5,14) 8Rájok rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve, és széttépem szívök borítóját, és felfalom ott őket, mint egy nőstény oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket! (Hós 4,4.1Kir;12,28-30;2Kir 23,15.16) 9Romlásodra lett Izráel, hogy ellenem törekedtél, a te segítőd ellen. (Hós,13 4. Ésa. 1,31. 55,6.) 10Hol van hát a te királyod, hol van, hogy megoltalmazzon minden városodban? És biráid, a kik felől ezt mondád: Adj nékem királyt és fejedelmeket! (1Sám 8,5) 11Adtam néked királyt haragomban, és elvettem az én búsulásomban! (1Sám 8,7;10,21.24) 12Egybe van kötve Efraim álnoksága; eltéve az ő bűne! (Zsolt 11,5) 13A szülőasszony kínjai lepik meg őt; oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jő ki anyjának méhéből. (Ésa 29,21) 14Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem. (1Kor 15,55) 15Mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb: feljő a keleti szél, az Úr szele támad fel a pusztából; kiszárad kútfeje, elapad forrása: az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát. (Hós 8,3.7.8;12,1;10,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet