Keresés a Bibliában

4 1Mondom pedig, hogy a meddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek; (1Kor 14,20; Zsid 13,9; Csel 20,29.30) 4Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett, (Gal 2,3; Róm 1,21.1Pét;4,3.2Pét;2,18) 1 1Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból); (Csel 2,24.32) 8Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek. (1Móz 12,3) 9Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. (Gal 2,20; Gal 6,14) 10Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. (5Móz 27,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket. 44Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. (1Ján 3,8;Júd 1,6) 3Küldének azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, ímé, a kit szeretsz, beteg. (2Kor 11,32.33)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. (1Ján 3,2) 20Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette. (1Móz 3,17.18) 21Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. (Luk 21,28) 22Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Péld 28,5) 23Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. (2Kor 5,2-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2És követé őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket. 28Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. (Luk 22,30) 10A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. (Luk 3,9) 11Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. (Márk 1,8; Ján 1,26.27.33;Csel 1,5) 12A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. (Mát 13,30) 13Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. (Márk 1,9.10; Luk 3,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG