Keresés a Bibliában

2Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; (Fil 1,28; Eféz 5,15.16.2Kor;5,11.1Tim;3,7) 6A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, (Ján 1,1-3; Róm 15,2.3.1Kor;8,6; Róm 8,3; Gal 4,4; Kol 1,13-20; Ján 17,5) 4Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Fil 1,29;4,10;3,1.1Thess;5,6.2Kor;6,10; Róm 5,3;8,28.38.39)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban, (Márk 16,19; Fil 2,9.11;Ján 1,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: (Jel 19,11;Ján 1,1-3; Kol 1,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17 1Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged; (Ján 12,23) 5És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt. (Ján 13,23) 24Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. (Ján 12,26;14,3.1Thess;4,17) 16Mikor pedig estveledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez, (Ésa 44,1-5;Ján 17,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG