Keresés a Bibliában

6Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig: (Fil,1 1. 3. Fil 1,27. Ján. 14,6. 11,25. 1 Kor. 15,22. 51-54. Róm. 8,17. 18. 19. 2 Kor. 5,1. Fil. 3,21.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5 1Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: (Eféz 4,32; Ján 13,34;15,13.1Ján;3,1; Róm 5,8) 8Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. (Eféz 1,18.1Thess;5,5; Luk 16,8; Ján 12,36) 5Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. (1Kor 6,9.10; Kol 3,5; Mát 6,24; Fil 3,19.2Kor;6,10;11,27.1Kor;15,27.24.28)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Hívá azért azt, és monda néki: Mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról; mert nem lehetsz tovább sáfár. (Mát 21,12; Márk 11,11) 8És dícséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. (Eféz 5,8.1Thess;5,5) 4Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével. (5Móz 8,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; (1Ján 5,20) 9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. (Ján 16,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, a kik ilyeneket cselekesznek. (Ésa 59,20) 19És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, (Mát 15,14) 14Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. (Jer 31,31-34)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7; Fil 1,2) 13A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; (Kol,1 12. Eféz. 2,2-5. Mát. 3,17. Luk. 22,53. Kol. 2,20. Eféz. 1,6.) 1 1Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi. (Kol,1 23-25. Eféz. 1,1. Fil. 1,1. 1 Kor. 1,1.) 10Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; (Kol,1 6. Kol 2,2. 3,10. Eféz. 4,1. Fil. 1,27. Mát. 7,17. 2 Pét. 1,8.) 14Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele. (Kol,3 12. Kol 1,8. 2,2. Fil. 1,9. 1 Kor. 13,4.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Fölmentem pedig kijelentés következtében és eléjök adtam az evangyéliomot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. (Róm 3,25.30; Gal 2,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról. (Fil 2,17; Csel 21,13;Csel 9,15; Gal 1,15.16)

KNB SZIT STL BD RUF KG