Keresés a Bibliában

12Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak; (Eféz 6,21; Kol 4,7) 13Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt; (Eféz 4,1.1Pét;4,16; Csel 28,16.30.31) 14És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. (1Pét 2,9; Gal 5,10; Mát 5,10; Kol 1,24.2Tim;2,9.10) 15Némelyek ugyan irígységből és versengésből is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust. (Fil 1,16; Eféz 2,16;4,2; Mát 18,32.33; Fil 2,5.1Pét;2,21; Róm 5,6.7.15;8,34) 16Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik; (Róm 2,8) 17De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangyéliomnak oltalmazására rendeltettem. (1Kor 13,4-6) 18Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. (Fil,1 16.) 19Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által, (2Kor 1,11; Gal 4,6) 20Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. (2Tim 4,7.8; Róm 5,5; Csel 4,29) 21Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. (Gal 2,20; Gal 6,14) 22De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom. (Ján 12,27) 23Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; (2Kor 5,1-8.1Thess;4,17; Luk 23,43) 24De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. (Fil,1 11. Eféz. 6,5. 1 Pét. 2,18. 1 Kor. 1,26. Gal. 1,10.) 25És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre; (Eféz 6,6; Gal 1,10) 26Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által. (Fil 1,12; Eféz 6,8;1,11; Gal 3,18.1Móz;21,10; Róm 12,11) 27Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért; (Csel 4,32.2Tim;2,3.5; Eféz 4,1) 1 1Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben: (2Kor 1,1; Kol 1,1;4,12) 2Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; (Fil 1,28; Eféz 5,15.16.2Kor;5,11.1Tim;3,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16 1Juta pedig Derbébe és Listrába: És ímé vala ott egy Timótheus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia; (2Tim 1,5) 2Kiről jó bizonyságot tesznek vala a Listrában és Ikóniumban levő atyafiak. (Jóel 2,32; Csel 2,21) 3Ezt Pál magával akará vinni; és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának: mert ismerték mindnyájan az ő atyját, hogy görög volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket. (Eféz 3,13; Kol 4,10-14; Fil 2,19.23.24)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket, (Kol,4 12. Eféz. 6,22.)

KNB SZIT STL BD RUF KG