Keresés a Bibliában

48 1Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezető út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti és nyugoti oldal: Dán, egy rész; (Ezék 47,17) 2És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy rész; 3És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy rész; (Ezék 2,37.38) 4És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy rész; (Ezék 9,21) 5És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy rész; 6És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy rész; (Ezék 5,21;Ezék 2,21) 7És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy rész; (Ezék 8,4) 8És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek: huszonötezer sing széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen; (Ezék 45,1) 9A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer sing hosszú és tízezer sing széles legyen; (Ezék,48 22. 23.) 10És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer sing és nyugotra tízezer sing szélesség és keletre tízezer sing szélesség és délre huszonötezer sing hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen: (Ezék 11,4) 11A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták. (Ezék 40,46) 12Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán. (Ezék,48 9. 11.) 13A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer sing hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer. 14És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se másra át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett. (3Móz 25,23.1Kir;21,2.3) 15És az ötezer sing, mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében. (Ezék 3,33) 16És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz sing és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz. (Jel 21,16) 17És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven sing és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven. (Jer 25,12;29,10) 18A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetőinek eledele. (5Móz 32,4;Ezék,48 27. Ésa. 13,11.) 19És a ki szántóvető a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségéből. (Nehem 1,5.5Móz;7,9) 20Az egész huszonötezer sing szent áldozatot huszonötezer sing négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt. (Ezék 1,2.2Kir;25,13-16) 21A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer sing szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer singgel egészen a nyugoti határig lészen, a kiosztott részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette. (Ezék 45,1) 22És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen. (3Móz 26,14.28-33) 23És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy rész. (Ezék 8,3) 24És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy rész. (Ésa 28,9; Siral 3,23;Ezék,48 5.) 25És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy rész. (Ezék 4,1-3) 26És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy rész. (5Móz 28,15-63) 27És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy rész. (Jer 24,2.3) 28És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig. (5Móz 28,15-68) 29Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten. (Ezék 2,48;Ezék,48 30. 31. Jer. 27,7.) 30És ezek a város külső részei: Az északi oldalon négyezerötszáz sing mérték. (2Móz 12,37;13,21.22.2Kir;17,13-20) 31És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy. (Ezék,48 10. 11.) 32És a keleti oldalon négyezerötszáz sing és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy. (Ezék,48 11.) 33És a déli oldalon is négyezerötszáz sing mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy. (Zsolt 132,13.14; Siral 1,4) 34A nyugoti oldalon négyezerötszáz sing három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy: (Ésa 48,10.11) 35Köröskörül tizennyolcezer sing; és a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr! (Zsolt 46,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet