Keresés a Bibliában

43 1És vitt engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, a mely napkelet felé néz vala. (Ezék 5,15) 2És ímé, Izráel Istenének dicsősége jő vala napkelet felől, és zúgása, mint nagy víz zúgása, és a föld világos vala az ő dicsőségétől. (Ezék 1,24.28) 3És a jelenség, melyet láttam, olyan vala, mint az a jelenség, melyet akkor láttam, mikor menék a várost elveszteni; és olyan látások valának, mint az a jelenség, melyet a Kébár folyó mellett láttam. És orczámra esém. (Ezék 1,4;8,4) 4És az Úr dicsősége beméne a házba a kapunak útján, mely néz napkeletre. (Ezék 5,13;7,11;8,7.9.10.2Kir;15,19.20) 5És fölemele engem a lélek, és bevitt engem a belső pitvarba, és ímé, az Úr dicsősége betölté a házat. (Ezék 44,4) 6És hallám, hogy valaki beszélget hozzám a házból, holott ama férfiú mellettem áll vala. (1Móz 25,26;1Móz 32,24-28) 7És mondá nékem: Embernek fia! ezt az én királyi székemnek helyét és lábaim talpainak helyét, a hol lakom Izráel fiai között örökké, és itt az én szent nevemet többé meg ne fertéztesse Izráel háza, ők és királyaik paráznaságukkal és királyaik holttesteivel, magaslataikkal, (1Krón 28,2;Jer 16,18) 8Mikor küszöbüket az én küszöböm mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal vala köztem és közöttök; és megfertéztették az én szent nevemet útálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, ezokáért elvesztém őket haragomban. 9Most már eltávoztatják paráznaságukat és királyaik holttesteit tőlem, és ő köztök lakozom mindörökké. (Ezék,43 17. 19. 22.) 10Te, embernek fia, hirdessed Izráel házának ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt. És mérjék utána arányosságát; (Ámós 8,5.6) 11És ha pirulni fognak mind a miatt, a mit cselekedtek: e ház formáját és berendezését, kijáratait és bejáratait és minden formáit és minden rendeléseit és minden formáit és minden törvényeit jelentsd meg nékik és írd meg szemeik előtt, hogy megtartsák minden formáját és minden rendeléseit, s azokat cselekedjék. (Zsolt 46,5) 12Ez a ház törvénye: A hegy tetején egész határa köröskörül igen szentséges. Ímé, ez a ház törvénye. (2Kir 24,2; Jer 22,18.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG