Keresés a Bibliában

42 1És kivitt engem a külső pitvarba az északi úton és vitt engem a kamarák épületéhez, mely az elkülönített hely ellenében és az épület ellenében észak felé vala; 2A száz sing hosszú oldal elé az északi oldalra, és vala ötven sing a szélessége. (Ezék 1,1; Csel 4,19;5,29) 3A húsz singnek ellenében, mely a belső pitvarhoz tartozék, és a kőből rakott pádimentom ellenében, mely a külső udvarhoz tartozék, folyosó vala folyosó ellenében három sorban. 4És a kamarák előtt tíz sing széles út vala befelé, hosszúsága száz sing; és ajtaik észak felé valának. (Ezék 45,1) 5És a felső kamarák rövidebbek valának az épület alsó és középső kamaráinál, mert a folyosók elvettek belőlök. (Ezék 9,9;Bir 19,1; Bir 20,1) 6Mivelhogy három sorban valának és nem valának oszlopaik, mint a pitvaroknak; ezért lőn az alsókhoz és a középsőkhöz képest elvéve a helyből. 7És egy fal, mely kivül vala, párhuzamosan a kamarákkal a külső pitvar felé, a kamarák előtt, ötven sing hosszú vala. (Ezék 40,46) 8Mert a kamarák hosszúsága, melyek a külső pitvar felé valának, ötven sing vala, és ímé, a szenthely ellenében száz sing vala. (Jer 4,3) 9És e kamarák alatt vala a bejáró hely napkelet felől, ha beléjök a külső pitvarból méne valaki. (Ezék 8,7) 10A pitvar falának szélességében dél felé az elkülönített hely és az épület előtt is kamarák valának.
(3Móz 25,23.1Kir;21,2.3) 11És egy út vala előttök, melyek hasonlatosak valának a kamarákhoz, melyek északra valának, olyan hosszúságúak és olyan szélességűek, mint ezek, és minden kijárásuk és elrendezésök olyan vala, mint ezeké. És valamint amazoknak ajtói, 12Akképen valának azoknak a kamaráknak ajtói is, melyek dél felé valának: egy ajtó kezdetén az útnak, annak az útnak, mely a megfelelő fal előtt kelet felé vala, ha valaki hozzájok méne. (Jel 21,16) 13És monda nékem: Az északi és a déli kamarák, melyek az elkülönített hely előtt vannak, azok a szent kamarák, melyekben a papok, kik az Úrhoz közelednek, eszik az igen szentséges áldozatokat, ott rakják le az igen szentséges áldozatokat, az eledeli, a bűnért való és a vétekért való áldozatot; mert szent az a hely. 14Mikor bemennek oda a papok, ki ne jőjjenek a szent helyről a külső pitvarba, hanem ott rakják le ruháikat, melyekben szolgáltak; mert szentek ezek, és más ruhába öltözzenek, úgy közeledjenek a nép helyéhez. (Ezék 44,19) 15És mikor a belső háznak méréseit véghezvitte, kivitt engem a napkelet felől való kapu útján, és megméré azt köröskörül. 16Méré a keleti oldalt a mérőpálczával ötszáz singnyire, a mérőpálczával. És megfordula, és (Ezék,42 22. 27. Ezék 2,31-45.) 17Méré az északi oldalt ötszáz singnyire a mérőpálczával. És megfordula, (Ezék 45,1) 18A déli oldal felé, és mére ötszáz singet a mérőpálczával. (Ezék,42 2. Jer. 10,12.) 19Fordula aztán a nyugoti oldal felé, és mére ötszáz singet a mérőpálczával. (Ezék,42 7-13. Ezék 2,1. 2.) 20Mind a négy szél irányában méré azt. Kőfala vala köröskörül, hosszúsága ötszáz, szélessége is ötszáz sing, hogy elválaszsza a szentet a köztől. (1Móz 41,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet