Keresés a Bibliában

2 1És monda nékem: Embernek fia! állj lábaidra, és szólok veled. (Ezék 1,10) 2És lélek jöve én belém, a mint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, a ki szól vala nékem. (Dán 10,9.10) 3És mondá nékem: Embernek fia! küldelek én téged Izráel fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, a kik pártot ütöttek ellenem; ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig. (Jer 3,25) 4A kemény orczájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten! (Ésa 30,9.11) 5Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük. (Ezék,2 4.) 6Te pedig, embernek fia, ne félj tőlök, és az ő beszédöktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédöktől ne félj, orczájoktól ne rettegj, mert ők pártos ház. (Mik 7,4) 7És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház. (2Móz 19,4-8;24,8;5Móz 26,27) 8Te pedig, embernek fia, halld meg a mit én néked szólok. Ne légy pártos mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, a mit én adok néked. 9És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és ímé benne egy könyv türete vala. (Ezék 1,10) 10És kiterjeszté azt előttem, és ímé be vala írva elől és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók. (1Móz 24,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet