Keresés a Bibliában

6Ímé, Izráel fejedelmei, kiki az ő tehetsége szerint azon volt benned, hogy vért ontsanak. 7Apát és anyát megútáltak te benned, a jövevényen nyomorgatást cselekedtek te közepetted, árvát és özvegyet sanyargattak benned. (Ezék 29,3) 8A mi nékem szenteltetett, megútáltad, s szombatimat megfertéztetted. (1Kir 5,2.3) 9Rágalmazók voltak benned, hogy vért ontsanak, s a hegyeken ettek benned, fajtalanságot cselekedtek közepetted. (Ezék 18,6; Ésa 57,7) 10Az atya szemérmét föltakarták benned, a havivér miatt tisztátalant erőszakolták benned. (3Móz 18,8) 11Egyik felebarátjának feleségével cselekedett útálatosságot, a másik meg menyét fertéztette meg fajtalanságban, s volt, a ki húgát, atyjának leányát erőszakolta benned. (3Móz 18,9.10.15;3Móz 18,20) 12Ajándékokat vettek fel benned a vérontásra, uzsorát és kamatot szedtél, s nyerekedtél felebarátaidon csalárdsággal, s én rólam elfelejtkeztél, ezt mondja az Úr Isten. (Zsolt 120,5.1Móz;25,12-15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4 1Halljátok meg e beszédet Básánnak ünői, a kik Samaria hegyén vagytok; a kik nyomorgatjátok a szegényeket, megrontjátok az ügyefogyottakat, a kik azt mondják az ő uroknak: Hozd elő, hadd igyunk! (Ámós 2,6.7.1Kir;16,24) 7A kik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják. (Ámós 6,12; Ésa 5,7; Jer 5,25-28) 12Vajjon futhatnak-é a lovak a sziklán? felszánthatja-é azt valaki ökrökön? hogy az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé?! (Ámós 5,7; Ésa 5,20) 4Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására. (Ámós,8 6. Ámós,2,6. 7.) 5Mondván: Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat? hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?! (Péld 11,1) 6Hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát?! (Ámós 2,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Jaj azoknak, a kik hamisságot gondolnak és a kik ágyasházukban gonoszságot cselekesznek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. (Zsolt 36,5) 2Megkívánják a mezőket és elrabolják, és a házakat és elszedik; és nyomorgatják a gazdát, és az ő házanépét az embert és az ő örökségét! 8A minap mint egy ellenség támadt fel az én népem; a köntösről a palástot letépik a gyanútlanul járókról, a háborútól idegenkedőkről. (Márk 4,24) 9Népem asszonyait kiűzitek boldogságuk házából; kisdedeiktől örökre elveszitek az én dicsőségemet. 2Ti, kik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt! A kik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsokat! (Jer 25,27.28) 3A kik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akár csak a fazékba, és mint húst a tálba. (Ésa 33,1) 9Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának fejei és Izráel házának vezérei! a kik útáljátok az ítéletet, és minden igazságot elcsavartok; (5Móz 33,2) 10A kik vérrel építitek a Siont, és Jeruzsálemet hamissággal! (Ezék 22,27) 11Kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és prófétáik pénzért jövendölnek, és mégis az Úrra támaszkodnak, mondván: Avagy nincsen-é közöttünk az Úr?! Nem következik mi reánk veszedelem! (Mik 7,3;Ezék 13,19) 10Vannak-é még a gonosznak házában hamissággal gyűjtött kincsek, és ösztövér véka, a mely útálatos? (Ámós 8,5) 11Vajjon jóváhagyom-é a hamis mértéket, és a zsákba rejtett csalárd fontokat? (Luk 4,41;2Pét 2,4) 12Mert a gazdagok megtöltöztek köztök ragadománynyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvök csalárd az ő szájokban. (Ésa 16,6-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG