Keresés a Bibliában

6 1Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. (Kol 3,20) 2Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). (2Móz 20,12.5Móz;5,16) 3Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. (1Móz 12,13.5Móz;4,40) 4Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. (Eféz 5,22-33; Kol 3,21.5Móz;6,1-25; Péld 14,1;30,10-17) 5Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak; (Eféz 5,22; Kol 3,22; Gal 3,28.1Kor;7,21.22; Fil 2,12.1Kor;2,3) 6Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből, (Gal 1,10) 7Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek; (1Kor 2,4) 8Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. (Mát 25,31-46.2Kor;5,10) 9Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála. (Kol 4,1.5Móz;10,17) 10Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. (Eféz 1,19; Fil 4,13.2Kor;12,9) 11Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. (2Kor 10,4; Róm 6,13.23) 12Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. (Eféz 2,2; Gal 1,16.2Kor;4,4; Ján 14,30;12,31) 13Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. (Ján 1,18; Róm 8,10.11.2Kor;3,17;4,7; Eféz 3,19; Fil 2,10) 14Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, (Ésa 11,5; Luk 12,35; Róm 6,13.14) 15És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; (Ésa 9,4; Róm 5,1) 16Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; (Eféz 2,8;3,12.1Pét;5,8.9; Róm 8,38.39;16,20.2Thess;3,3.2Kor;11,3; Mát 5,37;6,13; Zsolt 7,14) 17Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: (Ésa 59,17.1Thess;5,9; Róm 8,28-30;1,16) 18Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, (Eféz,6 14. Kol. 4,2. Luk. 21,36. 1 Thess. 5,17. 2,13. Róm. 1,9.) 19Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát, (Róm 15,30; Kol 4,3; Luk 21,15; Csel 28,30.31) 20A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom. (Csel 9,15;22,15; Róm 1,14;11,13) 21Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban; (Csel 20,4; Kol 4,7.2Tim;4,12) 22Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket. (Eféz 3,13; Kol 4,10-14; Fil 2,19.23.24) 23Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! (Eféz 1,12.17; Gal 5,6.1Kor;13,1; Róm 1,7.1Kor;11,3;3,23;15,28) 24A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen. (Kol 4,18.1Tim;6,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet