Keresés a Bibliában

5 1Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: (Eféz 4,32; Ján 13,34;15,13.1Ján;3,1; Róm 5,8) 2És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. (Róm 5,8; Gal 2,20; Zsid 10,10.14; Fil 4,18; Mát 20,28;26,28; Róm 3,25.1Móz;8,21) 3Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik; (Kol 3,5.6.1Kor;5,10) 4Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. (Eféz 4,29; Kol 2,7;3,15.17.1Thess;5,18) 5Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. (1Kor 6,9.10; Kol 3,5; Mát 6,24; Fil 3,19.2Kor;6,10;11,27.1Kor;15,27.24.28) 6Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. (Kol 2,8; Róm 2,5.1Thess;1,10) 7Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; (Róm 11,22.2Pét;3,17) 8Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. (Eféz 1,18.1Thess;5,5; Luk 16,8; Ján 12,36) 9(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), (Gal 5,22; Róm 6,13; Fil 1,11.18;4,8.1Kor;5,8) 10Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. (Eféz 4,20-24; Róm 12,2; Fil 1,27) 11És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; (Eféz 4,22; Róm 13,12;6,21; Gal 6,8) 12Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. (Eféz,5 6. Róm. 1,26. 27.) 13Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. (Ján 3,19-21) 14Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. (Ésa 60,1;59,10; Róm 13,11; Mát 8,22; Luk 15,24.32) 15Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: (Eféz,5 8-10.) 16Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. (Kol 4,5; Gal 6,10; Fil 2,15.3.20) 17Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. (Eféz,5 15. 16. Kol. 1,9. Csel. 21,14. 1 Kor. 4,19.) 18És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, (Péld 23,20; Luk 21,34) 19Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. (Kol 3,16; Csel 2,4;10,46;19,6) 20Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. (Eféz 6,18; Kol 3,17; Róm 12,12; Ján 14,13.1Kor;15,24) 21Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. (1Pét 5,5.2Kor;5,11.1Kor;10,22) 22Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. (Eféz 6,6.7.1Pét;3,1.1Móz;3,16) 23Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. (Ján 1,3; Zsid 1,2; Eféz 1,21; Zsolt 80,2;99,1; Ezék 1,4-28; Jel 4,6-11;5,14;7,11; Luk 1,19; Dán 10,13;12,1; Jel 8,2) 24De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. (Eféz 2,19.3Ján.4) 25Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; (Kol 3,19; Gal 2,20; Róm 4,25) 26Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, (Eféz 6,17.2Kor;3,18; Róm 8,9.10.1Kor;6,11; Tit 3,5-7; Ján 17,17) 27Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. (2Kor 11,2; Mát 25,1-13; Jel 19,7-9;21,2; Ján 3,29; Én 4,7) 28Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. (Eféz 23,25-27.1Kor;11,3) 29Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat; (Eféz 1,4;5,27; Róm 3,25; Zsid 2,14;9,22.1Kor;15,40.44; Róm 8,1.3.1Ján;4,2; Fil 3,21) 30Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. (1Móz 2,22.23.2Kor;5,17; Gal 6,15.2Pét;1,4; Róm 12,5.1Kor;6,15) 31Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. (1Móz 2,24; Eféz 5;27;30;2Kor;11,2) 32Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok. (1Kor 9,17; Tit 1,7.1Kor;4,1.1Tim;3,15; Róm 15,19) 33Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. (Eféz,5 28. 22-24.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet