Keresés a Bibliában

8Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát; 9És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; 10Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, 11Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: 12A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által. 14Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 15A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, 16Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; 17Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 18A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, 19És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF