Keresés a Bibliában

8Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát; (1Kor 15,9; Csel 9,15.1Ján;2,2; Fil 3,6) 9És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; (Eféz 1,10;3,2; Róm 16,25.26; Ján 1,9; Zsid 6,4;10,32.2Kor;4,4; Mát 5,14) 10Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, (Eféz 1,21.1Kor;12,28;15,9; Kol 1,18.24; Luk 15,7.10; Zsid 1,14.1Pét;1,12) 11Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: (Eféz 1,4.11) 12A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által. (Eféz 2,18; Ján 14,6; Róm 5,2; Zsid 4,16; Róm 8,38) 14Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, (Eféz,3 27.) 15A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, (Eféz 6,10; Csel 3,25) 16Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; (Róm 7,16.22.23.25;12,2.2Kor;4,16) 17Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; (Róm 8,9.10.2Kor;12,9; Gal 2,20; Ján 14,23) 18A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, (Gal 5,6.1Kor;13,4; Kol 2,7) 19És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Róm 8,35; Gal 2,20; Ján 10,11-18)

KNB SZIT STL BD RUF KG