Keresés a Bibliában

3 1Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 2Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; (Eféz,3 1. 10. Csel. 9,15. Róm. 1,5. 12,3. 15,15.) 3Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden, (Eféz,3 2. 11-12. Csel. 26,13. Gal. 1,16.) 4Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől; (2Kor 6,13;2,3) 5A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: (Csel 10,28.1Móz;11,5; Gal 3,8; Róm 9,24-26;15,9;16,26.2Pét;1,21.1Kor;2,10-16) 6Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által. (Eféz 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16) 7A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint. (Eféz 1,19;3,20; Róm 1,5; Kol 1,25.26; Gal 1,1.15-17;1,13.14) 8Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát; (1Kor 15,9; Csel 9,15.1Ján;2,2; Fil 3,6) 9És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; (Eféz 1,10;3,2; Róm 16,25.26; Ján 1,9; Zsid 6,4;10,32.2Kor;4,4; Mát 5,14) 10Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, (Eféz 1,21.1Kor;12,28;15,9; Kol 1,18.24; Luk 15,7.10; Zsid 1,14.1Pét;1,12) 11Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: (Eféz 1,4.11) 12A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által. (Eféz 2,18; Ján 14,6; Róm 5,2; Zsid 4,16; Róm 8,38) 13Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak. (Eféz 2,12; Fil 2,17.18.1Thess;3,3) 14Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, (Eféz,3 27.) 15A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, (Eféz 6,10; Csel 3,25) 16Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; (Róm 7,16.22.23.25;12,2.2Kor;4,16) 17Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; (Róm 8,9.10.2Kor;12,9; Gal 2,20; Ján 14,23) 18A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, (Gal 5,6.1Kor;13,4; Kol 2,7) 19És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Róm 8,35; Gal 2,20; Ján 10,11-18) 20Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, (Róm 16,25-27) 21Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen! (2Kor 11,22; Csel 23,6.1Móz;17,9-14;35,16-20; Róm 9,7-11.1Sám;9,1.2; Róm 11,1; Gal 1,14; Csel 26,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet