Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. (1Kor 1,1; Fil 1,1) 2Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7) 3Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, (1Pét 1,3) 4A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, (2Tim 1,9; Csel 15,18) 5Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, (Róm 8,15.29.30) 6Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, (Mát 3,17; Kol 1,13; Róm 8,39) 7A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Róm 3,23-25) 8Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, (1Kor 1,5; Kol 1,9) 9Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, (Eféz 3,4.5; Róm 16,25.26; Kol 1,26.2Tim;1,9.10) 10Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak; (Gal 4,4.1Móz;1,31.1Ján;3,8-10; Ján 8,44.2Kor;11,3; Róm 8,19-23; Mát 19,28.2Pét;3,10-13) 11Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, (Róm 2,18;12,2; Eféz 5,15; Kol 3,10.1Thess;5,21; Ján 11,9) 12Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban: (Róm 3,2;9,4; Csel 3,25) 13A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, (Kol 1,5; Csel 19,2-5;2,37.38;8,12; Ján 3,5; Eféz 4,30; Csel 2,16-18; Jóel 2,28.29; Zak 12,10) 14A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására. (2Kor 1,22.1Kor;15,28; Róm 8,18-23.2Móz;19,5.5Móz;7,6;14,2;26,18; Zsolt 135,4; Malak 3,17) 15Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, (Kol 1,4) 16Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben; (1Kor 1,4.1Thess;1,2; Fil 1,3) 17Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; (Csel 7,2; Kol 1,15; Fil 2,5-11.1Kor;11,3; Róm 8,34.1Kor;15,27.28; Ján 20,17; Mát 27,46; Ján 10,29;14,28.1Kor;2,10) 18És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, (Róm 1,21;11,8.10.2Kor;4,6; Fil 3,20; Róm 5,2;8,18-24; Kol 1,27.2Kor;4,17; Kol 1,12; Csel 20,32;26,18.1Kor;6,9; Gal 5,21; Eféz 5,5) 19És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, (Eféz,1 16.) 20A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. (Márk 16,19; Zsolt 110,1; Csel 2,24; Fil 3,20.21; Csel 7,55; Mát 24,30;25,31; Róm 8,9-11) 21Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: (Eféz 3,10; Fil 2,9-11; Kol 1,16; Róm 8,38.1Pét;3,22) 22És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, (Zsolt 8,7; Zsid 2,8; Kol 1,8) 23Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel. (Eféz 3,17.1Kor;12,27; Kol 1,18.24;2,19; Róm 12,5;8,9.10; Ján 15,5; Kol 1,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet