Keresés a Bibliában

4Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől; (2Kor 6,13;2,3) 5A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: (Csel 10,28.1Móz;11,5; Gal 3,8; Róm 9,24-26;15,9;16,26.2Pét;1,21.1Kor;2,10-16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


25Annak pedig, a ki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, (Eféz 3,20;2Tim 1,9.10.1Pét;1,20) 26Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván, (Kol 1,26.27; Tit 1,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7; Fil 1,2) 26Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek, (Kol 2,3;4,3; Eféz 3,4.5;1,9.1Kor;4,1; Eféz 3,9.21; Róm 16,25) 9Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben, (Kol,1 4-8. Eféz. 1,8. 9. 15. 16. 1 Thess. 2,13. Róm. 15,13. 14. Fil. 1,9. 1 Kor. 2,11. Kol. 2,8. 18.23. 1 Kor. 2,5. 13. 3,19.) 10Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; (Kol,1 6. Kol 2,2. 3,10. Eféz. 4,1. Fil. 1,27. Mát. 7,17. 2 Pét. 1,8.)

KNB SZIT STL BD RUF KG