Keresés a Bibliában

3 1Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 2Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; (Eféz,3 1. 10. Csel. 9,15. Róm. 1,5. 12,3. 15,15.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen! (Csel 14,3; Zsid 2,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit; (Csel 3,26;1Móz 22,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Kitűzvén tehát néki egy napot, eljövének hozzá a szállására többen; kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ő velök a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estvéig. (1Móz 49,10.5Móz;18,15; Ésa 9,6; Ésa 53,1; Dán 9,25-26; Mik 5,2) 24És némelyek hivének az ő beszédének, mások nem hivének. (5Móz 30,12.13) 25Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Lélek Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván: (Ésa 6,9.10) 26Eredj el a néphez és mondd: Hallván halljátok, és ne értsetek; és nézvén nézzetek, és ne lássatok! (1Pét 2,24) 27Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. (Mát 13,14.15; Márk 4,12; Ján 12,40) 28Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez idvezítése, és ők meg is hallgatják. (Csel 13,46;18,6; Luk 2,32;24,47) 29És mikor ezeket mondotta, elmenének a zsidók, magok között sokat vetekedve. (Ésa 28,16; Zsolt 25,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5A ki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között, az ő nevéért; (Eféz 3,8) 3Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. (Préd 7,16;1Kor 12,11) 6Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; (1Kor 12,4) 15Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által, (5Móz 32,21; Jób 9,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG