Keresés a Bibliában

4A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, (2Tim 1,9; Csel 15,18) 27Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. (2Kor 11,2; Mát 25,1-13; Jel 19,7-9;21,2; Ján 3,29; Én 4,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


25Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, (1Ján 2,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, (Róm 1,3;2Tim 1,10) 9 1Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye. (2Móz 25,8) 22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. (3Móz 17,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8 1Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. (Gal 3,13;5,24;Róm 7,22) 3Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. (2Kor 5,21) 2Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. (Kol 1,26.27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. (Róm 12,1.1Kor;6,13;15,50-54.35.36.44.48.2Kor;5,1; Róm 8,11; Zsolt 110,1.2; Mát 22,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG