Keresés a Bibliában

8 1Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, a mely először jelent meg nékem. (Dán 5,1.30;7,1) 2És láték látomásban; és mikor láték, Susán várában voltam, a mely Elám tartományában van; és láték látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett valék. (Eszt 1,2;Jer 49,34-39) 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. (Ezék 16,1) 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn. (Dán,8 20. Dán 11,2.) 5És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között. (Dán,8 21.) 6És méne a kétszarvú koshoz, a melyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában. (Dán,8 3.) 7És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, a ki őt megmentse annak kezéből. (Dán 11,3) 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé. (Dán,8 22. Dán 11,4.) 9És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. (Dán 11,16.41-45) 10És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá. 11És a seregnek fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének helye. (Dán,8 25. Dán 11,31.) 12És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. (Ésa 1,18.19.20) 13És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, a ki szól vala: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? s a szent hely és a sereg meddig tapostatik? (Róm 9,25.1Pét;2,10) 14És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága. (Jer 3,20;Jer 3,1) 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. (Dán,8 2. Jer. 10,12.) 16És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást! (Dán 9,21) 17És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás. (Jer 31,20; Ésa 55,7-9; Malak 3,6) 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; (Dán 10,10) 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól. (Mik 6,2) 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya. (Dán 5,31) 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. (Dán,8 5.;Dán 11,3.4) 22Hogy pedig az letöretteték, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. (Dán 11,4) 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király. (1Móz 25,26;1Móz 32,24-28) 24És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. (Dán,8 9. 11.) 25És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. (Ámós 4,9;5,11) 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. (Dán,8 14.;Dán 12,4-9; Jel 10,4) 27És én, Dániel, elájulék és beteg valék néhány napig, de felkelék és a király dolgát végezém; és álmélkodám ezen a látáson, és senki sem értette. (Dán 6,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet