Keresés a Bibliában

12 1És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. (Dán 10,13) 2És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra. (Ezék 37,11.12) 3Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. (Dán 8,7) 4Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. (Dán,12 9. Dán 8,26.) 5És széttekinték én, Dániel, és ímé másik kettő álla ott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. (Dán 10,4) 6És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, a ki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak? (Dán 10,5) 7És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, a ki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. (Jel 10,5.6;Dán 7,25) 8Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége? (5Móz 32,10; Ésa 46,3.4) 9És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig. (Dán,12 4.) 10Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik, (Ezék 25,13;29,9;32,15) 11És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz. (Dán 11,31) 12Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot. (Dán,12 2. Jer. 10,12.) 13Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. (1Móz 19,24.25.5Móz;29,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet