Keresés a Bibliában

4És a hírnök hangosan kiálta: Meghagyatik néktek, oh népek, nemzetek és nyelvek! (Dán,3 20. Dán 11,2.) 5Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, a melyet Nabukodonozor király állíttatott. (Dán,3 21.) 6Akárki pedig, a ki nem borul le és nem imádja, tüstént bevettetik az égő, tüzes kemenczébe. (Dán,3 3.) 7Azért mihelyt hallák mind a népek a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát: leborulának, mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádák az arany állóképet, a melyet Nabukodonozor király állíttatott. (Dán 11,3) 31Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelveknek, a kik az egész földön lakoznak, mondá: Békességetek bőséges legyen! (Nehem 1,5.5Móz;7,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává. (Ésa 41,27.5Móz;4,35.39.1Kir;8,32.60) 19És félik napnyugottól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, a melyet az Úr szele hajt. (Jer 47,2;46,7.8) 2Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. (2Móz 10,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG