Keresés a Bibliában

6 1Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. (Csel 2,45;4,34.35) 2Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk. 3Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. 4Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában. (Csel 1,14;4,33;5,42) 5És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala; (Csel 8,5.26;21,8) 6Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájok veték. (4Móz 8,10;27,18.5Móz;34,9.1Tim;4,14.2Tim;1,6) 7És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet. (Csel 7,17.2Móz;1,7.9;2Móz 6,6;12,41) 8István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. (2Móz 16,2.35; Zsolt 95,10) 9Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Czirénebeliekének, Alexandriabeliekének és a Czilicziából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekednek vala. (5Móz 7,1; Józs 3,10;Józs 13,14.1.2) 10De nem állhattak ellene a bölcseségnek és a Léleknek, mely által szól vala. (Luk 21,15) 11Akkor felbujtottak valami embereket, kik mondának: Hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. (1Sám 8,5;1Sám 9,15.17;10,1) 12És felzendíték a népet, a véneket és az írástudókat; és reá rohanván, magukkal ragadák őt, és vivék a tanács elé; (1Sám 13,13.14; Zsolt 89,21.22) 13És állatának hamis tanúkat, kik mondának: Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen: (Jer 26,11) 14Mert hallottuk, a mint azt mondá, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a czerimóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. (Csel 10,37; Luk 3,3; Márk 1,4) 15És szemeiket reá vetvén a tanácsban űlők mindnyájan, olyannak láták az ő orczáját, mint egy angyalnak orczáját. (Luk 3,15.16; Ján 1,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet