Keresés a Bibliában

3 1Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre. (Csel,3 27.;2Móz 3,2-10) 2És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, a kik bemennek a temlomba. (Csel 14,8-10) 3Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére ő tőlük alamizsnát. (5Móz 18,15.18) 4Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! (2Móz 20,21;34,28.32;5Móz 32,47; Zsid 4,12.1Pét;1,23) 5Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. 6Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! (2Móz 32,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG