Keresés a Bibliában

26 1Agrippa pedig monda Pálnak: Megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét, védőbeszédet tartott: (Mát 25,31-46) 2Agrippa király! Boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, a mikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon; (Csel 6,21) 3Mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését. Azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen! (Mik 6,8;Fil 1,10) 4Az én ifjúságomtól fogva való életemet tehát, mely kezdetétől az én népem közt Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók mindnyájan. (Csel 22,3) 5Kik tudják rólam eleitől fogva (ha bizonyságot akarnak tenni), hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. 6Most is az Istentől a mi atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt: (Csel 24,14;28,20) 7Melyre a mi tizenkét nemzetségünk, éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut; mely reménységért vádoltatom, Agrippa király, a zsidóktól. (3Móz 18,5; Ezék 20,11.13) 8Micsoda? Hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt fel? (Csel 13,2) 9Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. (Ésa 52,5) 10Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. (Csel 8,3;9,1.2;22,4.5.19; Gal 1,13;Csel 8,1;22,20) 11És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem; és felettébb dühösködvén ellenök, kergettem mind az idegen városokig is. (Csel 8,3) 12E dologban épen útban lévén Damaskus felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, (Csel 9,1; Csel 22,1) 13Délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala. (Eféz 2,11) 14Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. (5Móz 10,16;30,6; Kol 2,11) 15Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz. (1Móz 6,5;8,21; Zsolt 51,7) 16De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, a miket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg fogok néked jelenni ; (Csel 22,15.17.18.2Kor;12,2-4) 17Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, (Csel 22,21) 18Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. (2Kor 4,6; Eféz 5,8; Kol 1,12.13;Csel 20,32; Eféz 1,18) 19Azért, Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás iránt; (Jób 4,17.18) 20Hanem először a Damaskusbelieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. (Mát 3,8; Luk 3,8;Csel 20,21) 21Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván a templomban. (Csel 21,30.31) 22De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, a mikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni: (Csel 16,8;21,26) 23Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. (Ésa 42,6;49,6; Csel 13,47;1Kor 15,20.23; Kol 1,18) 24Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fenszóval monda: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz. (1Kor 1,18.23) 25Ő pedig monda: Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. (2Kor 5,21) 26Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok: mert épen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna; mert nem valami zugolyában lett dolog ez. (5Móz 27,26) 27Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. (Zsolt 5,10;140,4) 28Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek. (Zsolt 10,7) 29Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy necsak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, a minő én is vagyok, e bilincsektől megválva. (Ésa 59,7.8) 30És mikor ő ezeket mondá, felkele a király és a tiszttartó és Bernicé és a kik velük együtt ültek; (2Móz 13,21;2Móz 14,22) 31És visszavonultokban beszélgetnek vala egymással, mondván: Semmi halálra, vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. (1Kor 3,16) 32Agrippa pedig monda Festusnak: Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna. (Zsolt 36,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet