Keresés a Bibliában

4Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és ők elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ő velök. (Csel 14,27) 5Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. (Csel 26,16) 6Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. (1Móz 18,10) 7És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak beszédét, és higyjenek. (Csel 10,1) 8És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is; (Csel 10,44) 9És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. (1Móz 25,23) 10Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? (Gal 2,14-16;5,1) 11Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk, miképen azok is. (Eféz 2,5.8) 12Elhallgatott azért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, a mint elbeszélék, mennyi jelt és csudát tett az Isten ő általok a pogányok között. (Róm 15,18.19.2Kor;12,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG