Keresés a Bibliában

22Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válaszszanak ki magok közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának. (Ján 18,22) 23Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének, és az atyafiak az Antiókhiában, Siriában és Czilicziában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket! (Gal 1,21) 24Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk: (Ésa 10,22.23) 25Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válaszszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, (2Móz 22,28) 26Oly emberekkel, kik életüket tették koczkára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. (Csel 14,19) 27Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. (Eféz 2,1-3) 28Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, (Mát 22,23; Márk 12,18; Luk 20,27) 29Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben! (Csel 5,38.39) 30Azok annakokáért elbocsáttatván, elmenének Antiókhiába; és egybegyűjtvén a sokaságot, átadák a levelet. (Csel 19,21) 31És mikor elolvasták, örvendezének az intésen. (Csel 16,9;18,9.10;27,23;Csel 19,21; Róm 15,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG