Keresés a Bibliában

15És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, monda (vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság): (Tit 2,14.1Pét;1,19;1Pét 5,2.3) 16Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szent Lélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, a kik megfogták Jézust. (Zsolt 41,10;Mát 26,47; Márk 14,43; Luk 22,47; Ján 18,3) 17Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét. (Mát 10,4; Márk 3,19) 18(Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből; és alá zuhanván, elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. (Mát 26,15; Luk 22,5) 19És ez tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak; úgy hogy az a mező tulajdon nyelvökön Akeldamának, azaz Vérmezőnek neveztetett el.) (Mát 27,8) 20Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: Legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban. És: Az ő püspökségét más vegye el. (Zsolt 69,26;Zsolt 109,8) 21Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, a kik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt, (1Kir 18,12.2Kir;2,16; Ezék 3,14) 22A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben. (Csel 22,19; Márk 13,9.2Kor;11,24.25;Csel 4,17.18) 23Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. (Mát 5,11.12; Luk 6,22.23; Fil 1,29) 24És imádkozván, mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál, (Csel 2,46) 25Hogy elnyerje az osztályrészét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévelyedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. (Csel 2,45;4,34.35) 26Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték. (Ezék 3,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG