Keresés a Bibliában

5És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala; (Csel 8,5.26;21,8) 5És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. (Csel 6,5;21,8) 6A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. (Csel 5,15.16; Márk 16,17.18) 12De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. (Márk 16,18; Luk 10,19) 26Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. (Csel 25,11) 27És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe; (1Kir 8,41.42) 28És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát. 29Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez! (Csel 24,5.14;Luk 2,34) 30Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol? (2Sám 24,15-17.2Kir;19,35;Csel 10,26;14,14.15; Jel 19,10) 31Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé. (Csel 6,7;19,20; Ésa 55,10.11; Kol 1,6) 32Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját. (Ésa 53,7.8) 33Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete. (Csel 13,13) 34Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről? (Csel 9,15; Róm 1,1; Gal 1,15) 35Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust. (Csel 6,6.4Móz;8,10;27,18.5Móz;34,9.1Tim;4,14.2Tim;1,6) 36Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? 37Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. (Mát 16,16; Ján 6,69) 38És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt. (Csel 8,9) 39Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel. (1Kir 18,12.2Kir;2,16; Ezék 3,14) 40Filep pedig találtaték Azótusban; és széjjeljárva hirdeté az evangyéliomot minden városnak, míglen Czézáreába juta. (1Móz 3,15;49,10; Ésa 7,14;9,6.7;53,1-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG