Keresés a Bibliában

2Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájok, még inkább nyugalmat tanusítottak. És monda: (Ésa 28,16; Eféz 2,20) 15Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, a miket láttál és hallottál. (Csel 26,16) 17Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben, (Csel 9,26-30;26,20) 18És látám őt, ki ezt mondá nékem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből: mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem. (Csel 9,4; Zsolt 147,19.20) 2Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel. (1Pét 3,18) 3És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.) (2Móz 12,18) 4Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; husvét után akarván őt a nép elé vezettetni. (2Kor 5,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG