Keresés a Bibliában

2 1És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. (2Móz 23,16;34,22.5Móz;16,10) 36Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek. (2Móz 2,11.12) 6A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. (Csel 5,15.16; Márk 16,17.18) 3És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.) (2Móz 12,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint. (Kol 4,13;Csel 22,3) 9Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. (Mát 10,32) 4 1Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint? (Mát 15,11) 5Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul. (Róm 3,28) 27Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben. (Eféz 3,5.6;1Kor 9,11) 28Ezt azért ha majd elvégezem, és nékik e gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába. (Róm,15 23. Róm 15,1-3.)

KNB SZIT STL BD RUF KG