Keresés a Bibliában

16 1Juta pedig Derbébe és Listrába: És ímé vala ott egy Timótheus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia; (2Tim 1,5) 3Ezt Pál magával akará vinni; és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának: mert ismerték mindnyájan az ő atyját, hogy görög volt. 17 1Miután pedig általmentek Ámfipolison és Apollónián, Thessalonikába érkeztek, a hol volt a zsidóknak zsinagógájok. (1Thess 2,2) 14De akkor mindjárt kibocsáták az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé; Silás és Timótheus azonban ott maradának. (Csel 6,13) 17De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. (Csel 19,1-6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


1 1Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben: (2Kor 1,1; Kol 1,1;4,12) 2Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7.1Kor;1,3) 3Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, (1Kor 1,4; Filem 4;Róm;1,8.1Thess;1,2) 4Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, (Fil 3,19.1Ján;2,15.1Kor;3,22;6,12;7,31) 5Mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig; (Fil,1 1. Gal. 2,20. Róm. 6,10. 8,17. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 Ján. 3,2. 1 Kor. 1,7. Ján. 1,18.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban; (Kol 1,7; Fil 1,12; Eféz 6,21; Fil 2,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG