Keresés a Bibliában

34 1És felméne Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, a mely átellenben van Jérikhóval; és megmutatá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig; (5Móz 32,49.50) 2És az egész Nafthalit, Efraim és Manassé földét, az egész Júda földét a túlsó tengerig; 3És a déli tartományt, és Jérikhónak, a pálmafák városa völgyének környékét, Czoárig. (Bir 1,16) 4És monda néki az Úr: Ez a föld az, a mely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át. (1Móz 12,7;28,13;5Móz 32,52) 5És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint. (5Móz 32,48-50) 6És eltemeték őt a völgyben, a Moáb földén, Béth-Peórral átellenben; és senki sem tudja az ő temetésének helyét e mai napig. (Júd 1,9) 7Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje. (5Móz 31,2) 8És siraták Izráel fiai Mózest a Moáb mezőségén harmincz napig; és eltelének a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai. (1Móz 50,3.4Móz;20,29) 9Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek lelkével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek. (4Móz 27,18-21) 10És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, a kit ismert volna az Úr színről-színre: (2Móz 33,11.4Móz;12,8) 11Mindazokban a jelekben és csudákban, a melyekért küldötte vala őt az Úr, hogy véghez vigye azokat Égyiptom földén, a Faraón, minden ő szolgáján, és az ő egész földén; (2Móz 4,21) 12És mindama hatalmas erőben, és mindama nagy rettenetességben, a melyeket véghez vitt Mózes az egész Izráel szemei előtt. (2Móz 14,21.27;15,23.25)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet