Keresés a Bibliában

23 1Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe. 2A fattyú se menjen be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe. 3Az Ammoniták és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké: (1Móz 19,36.38; Nehem 13,1.2) 4Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból; és mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged. (4Móz 22,5-7) 5De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened. (4Móz 22,12.32.4Móz;23,8.10.22-24) 6Ne keresd az ő békességöket és az ő javokat teljes életedben, soha. 7Ne útáld az Edomitát; mert atyádfia az; ne útáld az égyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földén. (1Móz 25,25.26) 8Az olyan fiak, a kik harmadízen születnek nékik, bemehetnek az Úrnak községébe. 9Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél minden gonosztól. (Luk 3,14) 10Ha volna valaki közötted, a ki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba; (3Móz 15,1-10) 11És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba. 12A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda. 13És legyen ásócskád a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kivül, gödröt áss azzal és ha felkelsz, betakarhassad azt, a mi elment tőled; 14Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet: legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rútságot, és el ne forduljon tőled. (5Móz 20,1.3Móz;26,12) 15Ne add ki a szolgát az ő urának, a ki az ő urától hozzád menekült. 16Veled lakjék, te közötted, azon a helyen, a melyet választ valamelyikben a te városaid közül, a hol néki tetszik; ne nyomorgasd őt. (2Móz 22,21) 17Ne legyen felavatott paráznanő Izráel leányai közűl; se felavatott paráznaférfi ne legyen Izráel fiai közül. (1Móz 38,21; Hós 4,13.14) 18Ne vidd be a paráznanő bérét és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminémű fogadás fejében; mert mind a kettőt útálja az Úr, a te Istened. 19A te atyádfiától ne végy kamatot: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, a mit kamatra szokás adni. (2Móz 22,25.3Móz;25,35-37; Nehem 5,10; Zsolt 15,1.5) 20Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt. 21Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az néked. (4Móz 30,2-15; Zsolt 50,14) 22Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked. 23Ügyelj arra, a mi ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, a mit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek. (Préd 5,4-6) 24Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig, de edényedbe ne rakj. 25Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe. (Máté 12,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet