Keresés a Bibliában

32Mindazt, a mit én parancsolok néktek, megtartsátok, és a szerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból! (5Móz 4,2; Péld 30,5.6; Jel 22,18.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy. (5Móz 4,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. (1Móz 2,22.23.2Kor;5,17; Gal 6,15.2Pét;1,4; Róm 12,5.1Kor;6,15) 7Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. (Csel 15,1) 8De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. (1Kor 2,2;15,3;1Kor 16,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; 19És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.

KNB SZIT STL BD RUF KG