Keresés a Bibliában

34 1És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint), 3Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé. (Józs 15,1.2) 4És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig. (Józs 15,3) 5Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen. (1Móz 15,18) 6A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok. 7Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének. 8A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen. 9És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok. 10A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig. 11És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé. 12Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül. 13És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek; 14Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket. 15Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől. (4Móz 32,5-33) 16Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván: 17Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia. (Józs 14,1) 18És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. 19Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. 20A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia. 21A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia. 22A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia. 23A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia. 24Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia. 25És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia. 26És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia. 27És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia. 28És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia. 29Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet