Keresés a Bibliában

33 1Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt. 2(Megírá pedig Mózes az ő kijövetelöket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelök szerint. 3Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára. (2Móz 12,37) 4(Az égyiptombeliek pedig temetik vala azokat a kiket megölt vala az Úr ő közöttök, minden elsőszülöttjöket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.) (2Móz 12,12) 5És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban. 6És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén. (2Móz 13,20) 7És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt, (2Móz 14,2) 8És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában. (2Móz 15,23) 9És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott. (2Móz 15,27) 10És elindulának Élimből, és tábort ütének a Veres tenger mellett. 11És elindulának a Veres tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában. (2Móz 16,1) 12És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában. 13És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban. 14És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize. (2Móz 17,1) 15És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sinai pusztájában. (2Móz 19,1) 16És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában. (4Móz 11,34.35) 17És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban. (4Móz 11,35) 18És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában. 19És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben. 20És elindulának Rimmon-Péreczből, és tábort ütének Libnában. 21És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában. 22És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban. 23És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél. 24És elindulának a Séfer hegyétől és tábort ütének Haradában. 25És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban. 26És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban. 27És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban. 28És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában. 29És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában. 30És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban. 31És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban. 32És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban. 33És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában. 34És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában. 35És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben. 36És elindulának Eczjon-Geberből, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes. (4Móz 20,1) 37És elindulának Kádesből, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén. (4Móz 20,22-29) 38Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején. 39Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén. 40Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felől. (4Móz 21,1) 41És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Czalmonában. 42És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban. 43És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban. 44És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé-Abárimban, a Moáb határán. (4Móz 21,10.11) 45És elindulának Ijé-Abárimból, és tábort ütének Dibon-Gádban. 46És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban. 47És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében. (5Móz 32,49.50) 48És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében. 49Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel-Hassittimig, a Moáb mezőségén. (Józs 2,1) 50És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván: 51Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére: 52Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el! (5Móz 20,16-18;5Móz 7,2.3.5) 53Űzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt. 54Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat. (4Móz 26,54.55) 55Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok. (2Móz 34,12-16; Józs 23,13) 56És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet