Keresés a Bibliában

5Akkor arczczal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt. 24De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, a melyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva. (Józs 14,8.9) 30És nem mentek be arra a földre, a melyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket; Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát kivéve. (5Móz 1,35; Zsid 3,18) 35A kik megszámláltattak Manasse törzséből: harminczkét ezer és kétszáz. 36Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;

KNB SZIT STL BD RUF KG