Keresés a Bibliában

5Akkor arczczal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt. 22Hogy mindazok az emberek, a kik látták az én dicsőségemet és csudáimat, a melyeket cselekedtem Égyiptomban és e pusztában, és megkisértettek engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak: 27És oszszad a prédát két részre: a hadakozók között, a kik hadba mentek, és az egész gyülekezet között. (1Sám 30,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG